ExtraTuin

ExtraTuin


Algemene voorwaarden

Contactgegevens: Hogebilk 1, 9950 Waarschoot
Gsm Bjorn Neirynck: +32 474 39 22 03
E-mail : [email protected]
BTW nummer : BE 0557 993 983

OFFERTE

 1. Prijsopgaven in de offerte zijn steeds indicatief en kunnen niet als basis dienen tot het betwisten van facturen. Indien de leveranciers prijswijzigingen toepassen tijdens het project, heeft ExtraTuin het recht zijn prijzen aan te passen.
 2. Alle prijzen op de offerte zijn 30 dagen geldig. Daarna kan ExtraTuin een nieuwe offerte opstellen met (indien van toepassing) een aanpassing van de prijzen.
 3. Offertes worden schriftelijk goedgekeurd door de klant (hetzij per e-mail, hetzij per sms).
 4. Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden steeds uitgevoerd aan uurtarief en tariefprijs van de gebruikte goederen. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaard zich met deze akkoord.
  Indien bepaalde werkzaamheden zouden wegvallen waarvoor de uitvoerder zich heeft voorbereid, of bepaalde materialen zouden wegvallen die de uitvoerder reeds besteld heeft, kan ExtraTuin een schadevergoeding eisen van 25% van de offerteprijs.

FACTURATIE EN BETALING

 1. (Voorschot)facturen worden geacht betaald te worden binnen de 14 dagen.
 2. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geachtworden de werken aanvaardt en goedgekeurd te zijn door de klant voor wat betreft de prijs alsook voor wat betreft de kwaliteit tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de termijn van 8 dagen.
 3. ExtraTuin heeft het recht om een voorschot te vragen. Indien het gaat om grote werken, worden deze in schijven gefactureerd naargelang de vordering van de werken.
 4. Bij wan- of niet betaling wordt het verschuldigde bedrag, zonder dat hierbij enige ingebrekstelling nodig is van de rechtswege, verhoogt met met een schadevergoeding van 10% per maand op de factuurbedragen, alsook een verwijlinterest van 1% per maand en, onvermindert de eventuele gerechts- en uitvoeringskosten.
 5. Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt ExtraTuin zich het recht de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld(en). Schadevergoedingen hier dientengevolge zijn, vanwege de klant, nooit eisbaar.
 6. In geval van betwisting is de rechtbank bevoegd.

KLACHT

 1. Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde werken dient schriftelijk en bij aangetekende zending te worden gemeld binnen de 8 dagen na de verzending of afgifte van de factuur op straffe van onontvankelijkheid.

UITVOERING VAN WERKEN

 1. De voor de uitvoering van werken en leveringen en vermelde termijnen zijn steeds bij benadering opgegeven. Bij overschrijding van de in de overeenkomst vooropgestelde termijn heeft de klant niet het recht de ontbinding van de overeenkomst, noch schadevergoeding te vorderen, noch betaling van de verschuldigde bedragen te weigeren. In geval van overmacht heeft de aannemer het recht de overeenkomst als van rechtswege te ontbinden en/of ze voor een te bepalen termijn te schorsen.
 2. De klant is ertoe gehouden voor de start van de werken een plan ter hande te stellen aan de aannemer waarop alle ondergrondse leidingen, constructies en dergelijke, duidelijk zijn aangeduid met vermelding van aard en diepte ervan. In geval van onstentenis van zulke plannen draagt de klant volledige verantwoordelijkheid van eventuele schade aan voormelde leidingen/constructies.
 3. Schade aan voetpaden en wegen zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever. Bovendien zal de klant aan de aannemer schriftelijk de nodige instructies geven met betrekking tot de afstanden die in acht moeten genomen worden met betrekking tot de scheidingslijn met de andere erven bij het planten van hoopopschietende bomen, levende bomen en hagen. De aannemer draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.
 4. De vereiste vergunningen tot het uitvoeren van werken dient door de klant te worden bekomen. Bij werken aangenomen in onderaanneming is de opdrachtgevende aannemer steeds verantwoordelijk voor eventuele fouten of gebreken tenzij er er bepaalde voorwaarden contractueel vastgelegd zijn. Bij aanvang der werken dient de opdrachtgever in het bezit te zijn van alle nodige (bouw,sloop,...) vergunningen, die toepasselijk zijn voor het uit te voeren werk. De aannemer zal hier de opdrachtgever bijstaan bij schriftelijk verzoek. De aannemer kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij onstentenis van een vergunning. Eventuele kosten die hierdoor zijn onstaan zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 5. De aannemer wordt ontheven van de door hem aangegane verbintenis tot het leveren van bestelde planten wanneer hij wegens overmacht (oogstmislukking, droogte,enz....) niet in de mogelijk is aan zijn verbintenissen te voldoen. Hij zal hiervoor nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden. De planten kunnen vervangen worden door gelijkaardige of dicht benaderende variëteiten.

TRANSPORT EN GOEDEREN

 1. De goederen worden steeds op risico en gevaar van de koper vervoerd. De vermelde leveringstermijnen zijn louter ter informatie. Zij hoeven niet strikt te worden geïnterpreteerd en ExtraTuin kan er in geen geval aansprakelijk voor worden gesteld.
 2. De risico's met betrekking tot de goederen en materialen worden vanaf de levering op de werken overgedragen op de klant. Om ontvankelijk te zijn dient iedere klacht met betrekking tot de samenstelling en de omvang van de geleverde materialen te worden ingediend binnen de 48 uren nadat deze materialen werden ontvangen én voordat zij werden gebruikt.
 3. De klant treft vooraf alle voorzieningen wat betreft veiligheid en bereikbaarheid van de te bewerken bestanddelen.

SCHADE

 1. ExtraTuin kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor schade als gevolg van indirecte schade, inkomensverlies, productiestilstand, bedrijfssluiting, of gevolgschade van klanten of derden.
 2. Alle schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of door foutief onderhoud zal hersteld worden op kosten van de klant.
 3. De klant is er steeds verantwoordelijk voor dat de nodige parameters worden gecontroleerd op regelmatige basis, opdat onnodige schade kan voorkomen worden, en ze zal ExtraTuin hier ook onmiddellijk op de hoogte van brengen.

GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Er worden nooit garanties gegeven betreffende levende materialen (planten, zaden, onkruidverdelging,..). Dit hangt te sterk af van de weeromstandigsheden. Een uitzondering geldt enkel en alleen wanneer het tuinonderhoud door ExtraTuin is gebeurd en op regelmatige basis. Indien het onderhoud door ExtraTuin is uitgevoerd, zal het door ExtraTuin terug in groei komen van de door ExtratTuin geleverde en geplante planten vanaf de plantdatum voor één jaar gewaarborgd worden. De vervanging van niet in groei gekomen planten gescheidt echter éénmaal in waarborg, en dit op tijdig vertoon van de afgestorven planten. De werkuren vallen ter laste van de klant.
 2. De kiemkracht en zuiverheid van de geleverde graszaden wordt eveneens gewaarborgd volgens de wettelijke normen. Het mislukken van een gazon door eventuele terreinvervuiling, door abnormale weeromstandigheden of door welke oorzaak (inclusief maar niet gelimiteerd tot, het onderhoud door de klant, misbruik, ...) valt nimmer ten laste van ExtraTuin.
 3. Voor eventueel opkomend onkruid na het zaaien van het gazon worden geen klachten aanvaard. Deze garantie geeft nooit aanleiding tot schadevergoeding of vergoeding van welke aard dan ook.
 4. De garantie op alle bouwkundige projecten zijn de wettelijke garanties. Deze garantie is formeel, bij envetueel doodgaan van planten, enz... tijdens de garantieperiode zal dit nooit een reden van niet betaling kunnen zijn. De garantie telt niet voor kuip en mediterane planten.
 5. De goederen worden gedekt door de fabrieksgarantie tegen eventuele fouten. Klachten in verband met verborgen gebreken kunnen slechts worden aanvaard als zij schriftelijk worden ingediend, binnen een termijn van 8 dagen nadat de klant het gebrek heeft ontdekt. De garantie dekt niet de verkeerde behandeling van het product, de door overmacht, de handeling of de opzettelijke fout veroorzaakte schade.
 6. De garantie op het tijdens de onderhouds- en herstellingswerken vervangen materiaal is beperkt tot het herstel van het materiaal of tot de vervanging ervan en in beide gevallen zonder kosten en zonder schadevergoeding voor de klant, tenzij dit onmogelijk en buiten alle proporties is. Iedere herstelling of iedere vervanging dient binnen een redelijke termijn te worden uitgevoerd, zonder belangrijk ongemak voor de medecontractant, rekening houdend met de aard van het materiaal en van het door de medecontractant nagestreefd gebruik ervan.

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN EN ONVOORZIENE SUGGESTIES

 1. Omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze niet konden worden voorzien en die de uitvoering van het contract voor de onderneming duurder of moeilijker zouden maken dan normaal kon worden voorzien, zullen als gevallen van overmacht worden beschouwd en kunnen voor de aannemer een gegronde reden vormen om de herziening of de ontbinding van het contract te vragen. Als deze omstandigheden van dergelijke aard zijn dat zij de ondernemer verplichten de werken te onderbreken, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege opgeschort gedurende de periode van onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werken opnieuw op te starten.

Mochten er nog verdere onduidelijkheden bestaan, aarzelt u dan niet om ons te contacteren.
Hopelijk u spoedig weer te zien,